Voorwaarden


PAINT YOUR LIFE GEBRUIKSVOORWAARDEN


Laatste update: mei 31, 2021

1. ACHTERGROND

Dank u voor uw bezoek aan www.paintyourlife.com (waarnaar wij hierin, samen met de inhoud en diensten, verwijzen als Site). Wij zijn een online detailhandel en informatie Site voor het produceren van op maat gemaakte handgemaakte portretten geschilderd van uw foto's of hun compilatie (de "Producten") en gerelateerde producten en diensten. Door onze Site te bezoeken en/of op de knop "Ik ga akkoord" of "OK" te klikken, erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat u een wettelijke overeenkomst aangaat met PaintYourLife LLC (samen met haar dochterondernemingen, filialen en/of aanverwante bedrijven) (gezamenlijk "wij", "ons" en/of "onze"), en hebt u begrepen en stemt u ermee in te voldoen aan, en wettelijk gebonden te zijn door, deze gebruiksvoorwaarden van Paint Your Life (of deze voorwaarden). U doet hierbij afstand van alle toepasselijke rechten om een originele (niet-elektronische) handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens te eisen, voor zover niet verboden onder de toepasselijke wetgeving.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U GEEN TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT ONZE SITE EN GEEN AANKOPEN TE DOEN VIA ONZE SITE.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden of enig beleid of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie op de Site, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Site daarna betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of enig beleid of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.


2. MOGELIJKHEID OM VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN

Onze Site is niet gestructureerd om kinderen onder de leeftijd van 16 jaar aan te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij je de Site niet te bezoeken of te gebruiken. Als je tussen de 16 en 18 jaar oud bent, dan moet je deze Voorwaarden met je ouder of voogd doornemen voordat je onze Site bezoekt of gebruikt, om er zeker van te zijn dat jij en je ouder of voogd deze Voorwaarden begrijpen en ermee akkoord gaan.


3. KLANTENREKENING

Tijdens uw gebruik van onze Site en om gebruik te maken van onze Site diensten, kunt u ervoor kiezen of kan worden verplicht om een account (de "Account") aan te maken, en door dit te doen gaat u ermee akkoord om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken zoals vereist door de relevante Site pagina (de "Account Informatie"), en om de Account Informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden. Als u ervoor kiest om u te registreren op onze website, wordt u gevraagd om ons te voorzien van bepaalde verplichte informatie, zoals uw naam en e-mailadres, en ook een wachtwoord dat u zult gebruiken om toegang te krijgen tot uw account.

U stemt ermee in geen account voor iemand anders aan te maken of de account van iemand anders te gebruiken zonder hun toestemming. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die in uw account plaatsvinden, en u dient het wachtwoord van uw account veilig te houden. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige inbreuk op de veiligheid of ongeoorloofd gebruik van uw Account. Tussen u en ons bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteit die plaatsvindt in verband met uw account. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u een verzoek naar ons sturen door dit contactformulier in te vullen. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien wij plausibele vermoedens hebben dat dergelijke informatie onnauwkeurig, onvolledig of onwaar is, behouden wij ons het recht voor uw Account op te schorten of te beëindigen en uw gebruik van de Site te weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkopen die voortvloeien uit de Site.


4. PRIVACY

Wij zullen de Accountinformatie en alle aanvullende informatie die wij verzamelen of verkrijgen in verband met uw gebruik van onze Site gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.paintyourlife.com/privacy-policy.php (het "Privacybeleid"). U stemt ermee in dat wij de informatie die u ons verstrekt of ter beschikking stelt, mogen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.


5. BRONNEN EN INHOUD VAN DERDEN

Onze Site kan inhoud van derden en andere bronnen die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door ons ("Inhoud van derden") presenteren, of u op een andere manier in staat stellen deze te bekijken, er toegang toe te krijgen, er links naar op te nemen en/of ermee te interageren. Wij kunnen u ook in staat stellen om te communiceren met de betreffende derden. De weergave of mededeling aan u van dergelijke Inhoud van Derden impliceert, suggereert of vormt op geen enkele wijze een sponsorschap, goedkeuring of onderschrijving door ons van dergelijke Inhoud van Derden of derden, noch enige verwantschap tussen ons en dergelijke derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons voor de Inhoud van Derden, of de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, handelingen, weglatingen of praktijken van derden.


6. INZENDINGEN DOOR GEBRUIKERS

Onze Site staat het uploaden, delen, plaatsen en publiceren toe van inhoud, waaronder video's of afbeeldingen, die door u en andere gebruikers (gezamenlijk, "Gebruikersbijdragen"). Uw Gebruikers Inzendingen kunnen worden geplaatst op onze Site, worden gebruikt voor het verzenden van commerciële marketing materialen, of anderszins publiekelijk beschikbaar worden gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het uploaden of publiceren ervan. Wij hebben volledige discretie over het al dan niet toestaan van het publiceren van uw Gebruikersbijdragen en wij behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving aan u, alle Gebruikersbijdragen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te controleren, censureren, bewerken, verwijderen, en/of te verwijderen.

U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of beschikt over de nodige rechten en machtigingen te gebruiken en ons machtigen om alle Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken in en op uw Gebruikersbijdragen, en om opname en gebruik daarvan mogelijk te maken zoals overwogen door deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen. Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle rechten, titels en belangen, zowel buitenlandse als binnenlandse, in, onder en op alle handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten, dienstmerken, handelsmerken, knowhow of soortgelijke intellectuele eigendomsrechten, evenals alle morele rechten, rechten op privacy, publiciteit en/of soortgelijke rechten van welke aard dan ook onder de wetten of voorschriften van een overheids-, regelgevende of gerechtelijke instantie, in binnen- of buitenland.

U verklaart en garandeert verder dat u alle noodzakelijke toestemmingen en goedkeuringen hebt van alle personen die in uw Gebruikersbijdragen worden afgebeeld, met inbegrip van toestemmingen en goedkeuringen van ouders of voogden van minderjarigen, zoals vereist kan zijn onder de toepasselijke wetgeving.

U behoudt al uw eigendomsrechten in en op uw Gebruikersinzendingen.

U stemt ermee in dat u geen Gebruikersbijdrage zult verzenden, weergeven, plaatsen, indienen, publiceren of verzenden die: (1) auteursrechtelijk beschermd is, beschermd wordt door handelsgeheimen of anderszins onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten; (2) geweld verheerlijkt, het lijden of de vernedering van anderen viert, met inbegrip van dieren, de dood of wreed en ongevoelig weergeeft; (3) naaktheid of seksuele activiteit weergeeft; (4) dieren toont die worden geschaad of opgejaagd; (5) onwettig, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, obsceen, intimiderend, haatdragend, raciaal of etnisch aanstootgevend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, de wet overtreedt, of anderszins oneerlijk, onnauwkeurig, ongepast, kwaadwillig of frauduleus is (6) een risico inhoudt voor de veiligheid, gezondheid of eigendom van een persoon, een risico inhoudt voor de openbare veiligheid, gezondheid of eigendom, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek door de rechtshandhavingsinstanties belemmert; (7) zich voordoet als een andere persoon; (8) illegale activiteiten, terrorisme of drugs promoot of daarbij betrokken is; (9) oneerlijk of misleidend is volgens de wetgeving inzake consumentenbescherming van een rechtsgebied; (10) exportcontrolewetten overtreedt, verband houdt met illegaal gokken of illegale wapenhandel; (11) een ongeoorloofde commerciële communicatie vormt; (12) de contactinformatie of enige persoonlijk identificeerbare informatie van een derde partij bevat, tenzij u eerst de uitdrukkelijke toestemming van die derde partij hebt verkregen om hun contactinformatie of persoonlijk identificeerbare informatie op te nemen; en/of (13) deze Algemene Voorwaarden schendt.

Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, verleent u ons door het indienen van Gebruikersinzendingen een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinzendingen en afgeleide werken daarvan te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren op onze SitesSite en onze accounts in sociale netwerken, uitsluitend in verband met onze Site en de diensten die wij leveren.

In aanvulling op uw aanvullende relevante toestemming voor het gebruik van uw Gebruikersinzendingen (inclusief foto's van uw schilderij, foto's of video's van u met uw schilderij, unboxing video's,), hetzij als onderdeel van de voorwaarden om onze store credits te verdienen of anderszins, geeft u ons toestemming om uw Gebruikersinzendingen en daarvan afgeleide werken te gebruiken op onze Site, sociale netwerken, in marketingberichten en ander marketingmateriaal, inclusief naast of in verband met onze advertenties en aanbiedingen die wij weergeven voor het adverteren van onze producten en diensten op onze Site en andere websites en platforms, waaronder mobiele apps. Wanneer u ons toestemming geeft om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken zoals vermeld in de vorige zin, bevestigt u dat u alle noodzakelijke toestemmingen en machtigingen hebt van alle personen die in dergelijke Gebruikersinzendingen zijn afgebeeld, met inbegrip van toestemmingen en machtigingen van ouders of voogden van minderjarigen, zoals vereist kan zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinzendingen of andere informatie die wij verkrijgen in verband met de Site in te zien, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om: (1) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, dagvaardingen of verzoeken van overheidswege, (2) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen ervan, (3) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (4) te reageren op uw gebruikersondersteuningsverzoeken, of (5) de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.


7. AANKOPEN EN BETALING DOOR DE KLANT

De geschatte prijzen van de Producten worden op de Site getoond en kunnen worden aangepast wanneer u een bestelling plaatst, afhankelijk van de beschikbaarheid van een gekozen artiest en de plaats van levering. U wordt gevraagd een volledige bestelprijs te bevestigen op het moment dat uw bestelling wordt aanvaard. In de prijs van het Product zijn niet inbegrepen de verzending met spoed, en de leveringsoptieexpress service, het inlijsten van het schilderij, fotocompilatie, video van hoe uw schilderij tot stand is gekomen of andere extra diensten die wij kunnen verlenen.

Om een bestelling te plaatsen, moet u 20% van de volledige prijs van de bestelling betalen. Wij zullen verder contact met u opnemen via de e-mail die u hebt aangegeven bij het plaatsen van een bestelling om uw goedkeuring te verkrijgen van de online proefdruk van uw schilderij. Na uw goedkeuring wordt u verzocht de bestelling af te ronden en een eindbetaling te doen, inclusief kosten die kunnen worden berekend bovenop de prijs van de Producten, afhankelijk van de verzendoptie en extra diensten die u hebt aangevraagd of, naar eigen goeddunken, elk extra bedrag dat u als kunstenaar zou willen ontvangen als beloning voor zijn werk. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een geldig e-mailadres om contact met u op te nemen aan ons wordt doorgegeven, aangezien wij mogelijk niet in staat zijn om de bestelling te voltooien zonder aanvullende informatie of bevestigingen die door u moeten worden verstrekt na het plaatsen van de bestelling.

U hebt het recht om een terugbetaling van 20% vooruitbetaling te vragen binnen 30 (dertig zestig) dagen vanaf het moment dat we voor het eerst contact met u opnamen met een verzoek om de fotobewerking proefdruk goed te keuren via e-mail die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt. Als u dit niet doet, wordt de 20% aanbetaling die u bij het plaatsen van de bestelling hebt gedaan, niet gerestitueerd.

U kunt de Producten uitsluitend betalen met een bankpas, creditcard of een andere betaalmethode via de externe betaaldienstverlener die wij via onze Site voor u beschikbaar stellen.

Betaling voor de Producten en alle van toepassing zijnde leveringskosten zijn verschuldigd in US Dollars of een andere valutaoptie die wij u via onze Site ter beschikking stellen. Eventuele omzettingen van valuta zullen door uw eigen bank op uw kosten worden uitgevoerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Aankoopbeleid hieronder, dat door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen.


8. GEDRAG VAN KLANTEN; EIGENDOM

De (1) inhoud van onze Site, met inbegrip van, zonder beperking, de tekst, documenten, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, technologie, grafische voorstellingen, foto's, geluiden, video's, interactieve functies en diensten en alle output daarvan (of collectief, de Materialen), (2) en Gebruikersinzendingen (of samen met de Materialen, de "Inhoud"), en (3) de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (of de Merken), zijn ons eigendom en/of het eigendom van onze licentiegevers en kunnen beschermd zijn door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Alle andere merken en namen (inclusief productnamen van derden) zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U mag de naam PaintYourLife, Paint Your Life, paintyourlife.com, het Paint Your Life logo of andere grafische termen of namen van diensten die onze merken of de merken van onze gelieerde ondernemingen zijn, op geen enkele site gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

U erkent dat alle Content auteursrechtelijk beschermd is onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, zonder beperking, de Amerikaanse auteursrechtwetten, en dat wij een auteursrecht hebben op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke Content. Indien er geen specifieke beperkingen worden weergegeven, mag u kopieën maken van geselecteerde gedeelten van de Inhoud, op voorwaarde dat de kopieën enkel voor uw persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik worden gemaakt en dat u de Inhoud op geen enkele manier wijzigt, en alle vermeldingen in de Inhoud handhaaft, zoals alle vermeldingen van auteursrechten, handelsmerklegendes of andere vermeldingen van eigendomsrechten. Behalve zoals bepaald in de vorige zin of zoals toegestaan door het voorrecht van eerlijk gebruik onder de Amerikaanse auteursrechtwetten (zie bv. 17 U.S.C. Section 107), mag u op geen enkele manier Inhoud uploaden, posten, reproduceren of verspreiden die beschermd is door auteursrecht of een ander eigendomsrecht, zonder toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht of het andere eigendomsrecht.

Het is onder deze Voorwaarden verboden om deel te nemen aan activiteiten die andere gebruikers beperken of verhinderen om onze Site te gebruiken. U zult niet: (1) enig deel van onze Site of diensten kopiëren, distribueren of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; (2) afgeleide werken gebruiken, wijzigen, creëren, overdragen (door verkoop, wederverkoop, licentie, sublicentie, download of anderszins), reproduceren, distribueren, weergeven of openbaar maken van Inhoud; (3) servers of netwerken verbonden met onze Site verstoren; (4) enig geautomatiseerd systeem gebruiken of lanceren (inclusief zonder beperking, "robots", "spiders", of anderszins) om toegang te krijgen tot onze Site; (5) inhoud van onze Site te parseren of broncode te kopiëren met als doel het uiterlijk en het gevoel van onze Site na te bootsen; (6) veiligheidsgerelateerde functies van onze Site of functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen op het gebruik van onze Site afdwingen, te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, en/of (7) het gebruik van of de toegang tot de Site en Services of enige Inhoud die daarmee verband houdt, te verkopen, in licentie te geven of te exploiteren voor commerciële of niet-particuliere doeleinden.


9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, VOORBEELDIGE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST OF REPUTATIE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, ONZE SITE, OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN VAN ONZE SITE, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE OF VERLIEZEN. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP ONZE LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS MET BETREKKING TOT HUN IN LICENTIE GEGEVEN ARTIKELEN EN VERLEENDE DIENSTEN, DIE IN ONZE SITESSITE ZIJN OPGENOMEN.


10. ANDERE RECHTEN

Wij behouden ons het recht voor om gebieden van onze Site elektronisch te controleren en kunnen naar eigen goeddunken alle gegevens of communicatie van welke aard dan ook gebruiken en/of openbaar maken.

Wij kunnen uw account beëindigen of opschorten en uw toegang tot de gehele of een deel van onze Site, zonder voorafgaande kennisgeving, voor elk gedrag waarvan wij, naar eigen goeddunken, geloven dat het in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker, een derde partij of ons.


11. BEËINDIGING VAN VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tot ze door beide partijen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden beëindigd. Indien u niet langer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u uw gebruik van en bezoek aan onze Site stop te zetten. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Site zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en erkent en stemt ermee in dat wij uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of onze Site kunnen verhinderen. Verder stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot onze Site.


12. GARANTIE DISCLAIMERS

Deze sectie is van toepassing ongeacht of de diensten die onder onze Site worden geleverd al dan niet tegen betaling zijn. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaat, dus in zoverre zijn bepaalde uitsluitingen die hierin worden vermeld mogelijk niet van toepassing.

ONZE SITE, DIENSTEN EN ALLE INHOUD OF GEGEVENS IN VERBAND DAARMEE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EN DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE WET OF UIT EEN CURSUS VAN DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. ER WORDEN GEEN VERKLARINGEN GEDAAN OF GARANTIES GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE BRUIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, VOLLEDIGHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, BRUIKBAARHEID OF EFFECTIVITEIT VAN DIENSTEN OF INHOUD, GEGEVENS, RESULTATEN OF ANDERE INFORMATIE VERKREGEN OF GEGENEREERD IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF HET GEBRUIK DOOR EEN GEBRUIKER VAN DE SITE OF DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT ONZE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN BUGS, VEILIGHEIDSINBREUKEN OF VIRUSAANVALLEN. ONZE SITE KAN AF EN TOE ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR ROUTINEONDERHOUD, UPGRADING OF ANDERE REDENEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE GEVOLGEN VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TECHNISCHE PROBLEMEN VAN HET INTERNET, TRAGE VERBINDINGEN, VERKEERSOPSTOPPINGEN OF OVERBELASTING VAN ONZE OF ANDERE SERVERS. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF WAARBORGEN GEEN INHOUD, PRODUCT OF DIENST DIE DOOR EEN DERDE OP ONZE SITE WORDT AANGEBODEN OF GEADVERTEERD.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF WAARBORGEN GEEN ENKELE INHOUD DIE VOORKOMT IN EEN INZENDING VAN EEN GEBRUIKER, EN WIJ DOEN GEEN ENKELE TOEZEGGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT, EN WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR, EEN DERGELIJKE INHOUD.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DIT DOCUMENT EN IN ONS PRIVACYBELEID, GEVEN WIJ GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U VERSTREKT OF ACTIVITEITEN WAARAAN U DEELNEEMT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE.

DE SITE KAN EEN CHATBOTFUNCTIONALITEIT BEVATTEN DIE BEDOELD IS OM ALGEMENE FAQ- EN ORDERGERELATEERDE GEGEVENS OP EEN CHATACHTIGE MANIER TE VERSTREKKEN, EVENALS EEN INTERACTIEVE VOICE RESPONSE-FUNCTIONALITEIT WAARMEE BELLERS VIA EEN VOICE RESPONSE-SYSTEEM INFORMATIE KUNNEN OPVRAGEN ZONDER MET EEN AGENT TE HOEVEN SPREKEN. ER WORDT OVEREENGEKOMEN EN ERKEND DAT ALLE COMMUNICATIE OF INFORMATIE DIE VIA DERGELIJKE FUNCTIONALITEITEN WORDT VERSTREKT, UITSLUITEND WORDT VERSTREKT ALS ALGEMENE ASSISTENTIE EN DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORAFGAAN AAN EN VAN TOEPASSING ZIJN OP EVENTUELE CONFLICTERENDE INFORMATIE DIE VIA EEN DERGELIJKE CHATBOT OF INTERACTIEVE VOICE RESPONSE-FUNCTIONALITEIT WORDT VERSTREKT.


13. TOEPASSELIJK RECHT

Wij verklaren niet dat de inhoud van onze Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of verboden is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om onze Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag de Inhoud niet gebruiken of exporteren in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. Elke vordering met betrekking tot onze Site, de diensten die via onze Site worden aangeboden of de Inhoud (of een Vordering) wordt beheerst door de interne wetten van de Staat van ____________________ en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika die daarop van toepassing zijn, zonder verwijzing naar enige keuze van wettelijke bepalingen. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van rechtbanken in de staat _______________ en stemt er onherroepelijk mee in dat alle Claims in een dergelijke rechtbank kunnen worden behandeld. U stemt ermee in dat een definitief vonnis in een dergelijke actie of procedure beslissend zal zijn en in andere rechtsgebieden ten uitvoer kan worden gelegd door middel van een rechtszaak op grond van het vonnis of op enige andere wettelijk voorgeschreven wijze.


14. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, onze filialen, dochterondernemingen, gerelateerde bedrijven, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (1) uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze Site; (2) uw Gebruikersbijdragen; of (3) uw overtreding van deze Voorwaarden.


15. INGEDIENDE FEEDBACK

Het is onze wens en ons genoegen om te horen van onze klanten en verwelkomen uw opmerkingen over onze producten, met inbegrip van onze Site. Wij verzoeken u om specifiek te zijn in uw opmerkingen over onze diensten en producten. Als u ons opmerkingen, suggesties, ideeën, materialen, notities, tekeningen, concepten of andere informatie stuurt (waarnaar wij gezamenlijk verwijzen als Feedback), wordt de Feedback geacht ons eigendom te zijn en te blijven. Geen van de feedback is onderworpen aan enige verplichting van vertrouwen van onze kant, en wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van enige feedback. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat wij exclusief eigenaar zijn van alle nu bekende of hierna bestaande rechten op de Feedback van elke soort en aard in het hele universum en dat wij deze zonder vergoeding aan de leverancier van de Feedback onbeperkt mogen gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, met inbegrip van het recht om de Feedback op de Site of elders te publiceren en te gebruiken, met inbegrip van suggesties, ideeën, enz. die erin vervat zijn.

Indien u vragen heeft over onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het invullen van dit contactformulier:

of per post:
PaintYourLife LLC
30 N Gould St Ste 20407,
Sheridan, WY 82801
United States



AANKOOPBELEID

1. COUPONS EN KORTINGEN

Wij streven ernaar onze Producten zo betaalbaar mogelijk te houden en delen vaak winkelcoupons of couponcodes (gezamenlijk "Coupons") uit via verschillende kanalen als onderdeel van een speciale aanbieding of promotie, of als onderdeel van een terugbetaling of andere betaling van ons. Tenzij anders vermeld, kunt u slechts één Coupon per speciale aanbieding of promotie ontvangen en is het u niet toegestaan Coupons te combineren of deze met terugwerkende kracht aan uw bestelling toe te voegen. Coupons zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Coupons kunnen slechts eenmaal worden gebruikt voor maximaal het aangegeven kortingsbedrag.

Coupons kunnen onderhevig zijn aan aanvullende aanbiedings- of promotie specifieke voorwaarden, zoals het taggen en plaatsen van foto's of video's met uw schilderij in sociale netwerken, of het geven van toestemming aan ons om uw Gebruikersbijdragen te gebruiken voor promotiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of door u verstrekte foto's of video's geschikt zijn om te worden weergegeven op onze Site of in onze promotiecampagnes en of u daarom in aanmerking komt voor het ontvangen van bepaalde Coupons.

Het kan zijn dat u Coupons voor een bepaalde datum moet inwisselen, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de betreffende speciale aanbieding of promotie. Tenzij anders vermeld in een tegoedbon, is deze geldig tot 180 dagen na de datum waarop deze is toegekend. Als u uw tegoedbon niet vóór de gespecificeerde datum inwisselt, kan deze komen te vervallen.

Voor wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Site beschikbaar worden gesteld, gelden mogelijk regels die losstaan van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de regels van dergelijke Promoties, behouden wij ons het recht voor om de voorwaarden van dergelijke Promoties te allen tijde zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te beëindigen en te wijzigen. Als u deelneemt aan een Promotie, gelieve dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid te lezen. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zullen de Promotieregels van toepassing zijn.

Elk onrechtmatig gebruik van Kortingsbonnen of schending van bijkomende aanbiedingen- of promoties specifieke voorwaarden, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, kan resulteren in de intrekking van de Kortingsbonnen, evenals uw onvermogen om deel te nemen aan toekomstige promoties.


2. CADEAUBONNEN

Door een Paint Your Life Gift Card ("Gift Card") te kopen, in te wisselen of te accepteren, gaat u akkoord met dit Aankoopbeleid en onze Algemene Voorwaarden.

Cadeaubonnen kunnen alleen worden gekocht in in aanmerking komende landen en kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van Producten en andere diensten bij www.paintyourlife.com. Cadeaubonnen kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld, en een eventueel resterend cadeaubon saldo zal worden geannuleerd en niet beschikbaar blijven voor toekomstig gebruik. Als een aankoop uw Cadeaubon saldo overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere betaalmethode beschikbaar op onze Site.

Cadeaubonnen uitgegeven in United States Dollars (USD) moeten worden aangekocht met een credit- of debitcard met een geldig Amerikaans factuuradres; Cadeaubonnen uitgegeven in Canadese Dollars (CAD) moeten worden aangekocht met een credit- of debitcard met een geldig Canadees factuuradres. Cadeaubonnen uitgegeven in USD of CAD hebben geen vervaldatum en kunnen worden gebruikt ondanks een aangegeven vervaldatum.

Cadeaubonnen uitgegeven in Australische Dollars (AUD), Britse Ponden (GBP) of Euro's (EUR) kunnen gekocht worden met een credit- of debitcard met een geldig factuuradres in het betreffende land. Cadeaubonnen uitgegeven in GBP, AUD, en EUR vervallen 36 maanden vanaf de datum van aankoop van de cadeaubon. De vervaldatum voor elke Gift Card is opgenomen in de e-mail verzonden naar de ontvanger. Na de vervaldatum zal de ontvanger niet langer in staat zijn om de Gift Card in te wisselen.

Cadeaubonnen kunnen niet worden doorverkocht; gebruikt voor betalingen buiten www.paintyourlife.com; gebruikt voor ongeoorloofde reclame, marketing, promotionele of commerciële doeleinden; ingewisseld voor meer dan de nominale waarde; overgedragen voor waarde; ingewisseld voor contant geld; geretourneerd voor een contante terugbetaling (behalve voor zover wettelijk vereist). Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met coupons of andere kortingscodes.

Het risico van verlies en de eigendom van de Gift Cards gaan over op de koper bij onze elektronische transmissie van de Gift Card naar de koper of aangeduide ontvanger. Wij zijn niet verantwoordelijk indien een Gift Card verloren gaat, gestolen wordt of gebruikt wordt zonder uw toestemming.


3. PRODUCTIE EN VERWERKING VAN BESTELLINGEN

Gebrek aan informatie in bestellingen kan leiden tot vertragingen in de verwerking van dergelijke bestellingen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij contact met u moeten opnemen om uw bevestiging te verkrijgen, met inbegrip van goedkeuring van het desbetreffende schilderij, of aanvullende informatie, en dergelijke verzoeken kunnen ook de verwerking van de bestelling vertragen. In elk geval zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van eventuele vertragingen.


4. VERZENDING EN LEVERING

Bestellingen worden afgeleverd op het adres dat op uw bestelling staat vermeld binnen redelijke tijd na afronding van de productie en de kwaliteitscontroles.

Bestellingen worden gewoonlijk binnen 12 dagen na de datum van bevestiging van de volledige betaling verzonden; er kunnen echter vertragingen optreden als gevolg van externe factoren. De leveringstermijn kan variëren naargelang de bestemming. Houdt u er rekening mee dat extra lokale belastingen kunnen worden toegepast op zendingen naar locaties buiten de Verenigde Staten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de verzending te wijten aan fouten van de vervoerder, en daarom zullen deze vertragingen niet resulteren in terugbetaling van de verzendkosten, maar we zullen redelijke inspanningen leveren om u te helpen met betrekking tot dergelijke vertragingen op een tijdige manier.

Let op: alle internationale zendingen kunnen onderhevig zijn aan douane regelgeving. Alle daarmee verband houdende kosten zijn uw verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten.

Wanneer u uw bestelling plaatst of de online proefdruk van uw schilderij goedkeurt, wordt u gevraagd de service en de verzend- en leveringsopties te kiezen. Standaard service met standaard verzending kan tot ongeveer 30-35 dagen duren vanaf de datum van verzending. Als u uw product sneller wilt hebben, kunt u tegen een meerprijs upgraden naar de express service, express verzending, of beide. Het upgraden van uw zending impliceert geen spoedlevering.

Wij geven u de geschatte levertijd wanneer u een bestelling plaatst en kunnen deze verder aanpassen nadat u de online proefdruk van uw schilderij hebt goedgekeurd. Levertijden zijn alleen gebaseerd op een schatting en zijn exclusief de productie- en verificatiefasen.

Het is belangrijk dat u uw adres correct invoert. Als de zending geadresseerd is aan een commerciële entiteit (bijvoorbeeld een kantoor of een hotel), zorg er dan voor dat u aangeeft dat uw bestelling moet worden afgeleverd bij de commerciële entiteit die zich op dat adres bevindt. Het niet invoeren van een deel van uw adres zal vertragingen in de verzending veroorzaken en de kosten van de gekochte Producten verhogen. Wij zullen geen producten terugbetalen of omruilen die werden verzonden naar een onjuist adres als gevolg van ontbrekende gegevens.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om regelingen te treffen (zoals het inlichten van een buurman) om de levering in ontvangst te nemen op of een redelijke termijn na de geschatte levertijd en de Producten zullen uw verantwoordelijkheid zijn vanaf het moment van levering (of aangeboden levering). Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door douane-inklaring, noch voor heffingen of kosten die moeten worden betaald bij de export of import van Producten, die onder uw verantwoordelijkheid vallen.

Claims in verband met de verzending moeten binnen 30 dagen na de verzendingsdatum worden ingediend.


5. RETOUR- EN OMRUILBELEID

Wij doen ons best om ruilen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat u van onze Producten zult genieten. Als u echter niet volledig tevreden bent met uw kunstwerk, binnen de eerste 30 dagen na levering, hebt u recht op een eenmalige terugbetaling, winkelkrediet (omvat niet de kosten van een verzending die niet standaard is) of productruil voor een product van gelijke of mindere waarde *. Zonder vragen te stellen en zonder gedoe. Het schilderij moet in de originele verpakking naar ons worden teruggestuurd. Neem contact met ons op via team@paintyourlife.com voor aanvullende instructies over hoe u uw product kunt retourneren.

Als uw schilderij beschadigd aankomt, neem dan contact met ons op door dit formulier in te vullen contactformulier. Wij zullen de schade herstellen of, indien de schade niet kan worden hersteld, zullen wij kosteloos een nieuw kunstwerk voor u maken.

Indien de lijst die u bij uw kunstwerk bestelde beschadigd aankomt, zullen wij u onmiddellijk de prijs van de lijst terugbetalen of deze vervangen door een nieuwe lijst.

Als het schilderij door de koerier wordt verloren, sturen wij u een nieuw kunstwerk zonder enige kosten.

Terugbetalingen worden verricht via dezelfde betaalwijze als waarmee het Product is besteld (creditcard, bankpas, PayPal, enz.). Het kan tot 30 dagen duren vanaf het moment dat wij het artikel hebben ontvangen (bij annuleringen 30 dagen vanaf het moment dat het annuleringsverzoek is ingediend) voordat het tegoed op uw rekening verschijnt. Houd er rekening mee dat sommige terugbetalingen meer dan 30 dagen vanaf de aankoopdatum kunnen duren om te worden verwerkt.


Belangrijke Meldingen:
*Alle winkelkredieten en omruilingen worden niet terugbetaald.
*Vergoedingen worden slechts verwerkt tot 90 dagen na de leveringsdatum.
*Winkelkrediet is geldig tot 180 dagen vanaf de datum van toekenning. De geldigheid van tegoedbonnen kan niet worden verlengd.
*Winkel tegoed kan niet worden gebruikt in combinatie met bepaalde coupons.