Terms


PAINT YOUR LIFE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


Laatst bijgewerkt: 30 september 2023

1. ACHTERGROND

Bedankt voor uw bezoek aan www.paintyourlife.com (waarnaar we in deze tekst verwijzen, samen met de inhoud en diensten, als een site). Wij zijn een webwinkel en informatiesite voor de productie van op maat gemaakte, met de hand vervaardigde portretten die zijn geschilderd op basis van uw foto's of hun compilatie (de "producten") en aanverwante producten en diensten. Door onze site te bezoeken en/of door op de knop "Ik ga akkoord" of "OK" te klikken, erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat u een wettelijke overeenkomst aangaat met: PAINTYOURLIFE LLC ("wij", "ons" en/of "onze"), en hebt u begrepen en stemt u ermee in te voldoen aan, en wettelijk gebonden te zijn door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). U doet hierbij afstand van alle toepasselijke rechten om een originele (niet-elektronische) handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens te eisen, voor zover niet verboden onder de toepasselijke wetgeving.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEZOEK ONZE SITE DAN NIET EN DOE GEEN AANKOPEN VIA ONZE SITE.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden, of enig beleid of andere voorwaarden waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de site worden geplaatst, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden of enig beleid of andere voorwaarden waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen.


2. VERMOGEN OM VOORWAARDEN TE AANVAARDEN

Onze site is niet gestructureerd om kinderen jonger dan 16 jaar aan te trekken. Indien u jonger dan 16 jaar bent mag u deze site niet bezoeken of gebruiken. Als u tussen 16 en 18 jaar oud bent, moet u deze Algemene voorwaarden met uw ouder of voogd doornemen voordat u onze Site bezoekt of gebruikt om er zeker van te zijn dat u en uw ouder of voogd deze Algemene voorwaarden begrijpen en ermee instemmen.


3. KLANTENACCOUNT

Terwijl u onze site gebruikt en om de services van onze site te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om een account aan te maken (het "account"); door dit te doen stemt u ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken zoals vereist door de relevante sitepagina (de "accountgegevens"), en om de accountgegevens actueel, nauwkeurig en volledig te houden. Als u beslist om u op onze site te registreren, wordt u verzocht om ons bepaalde verplichte gegevens te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres, en ook een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw account.

U stemt ermee in om geen account voor iemand anders aan te maken, het account van een ander te gebruiken zonder hun toestemming of om het even welk gebruik van uw account door iemand anders toe te staan. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in uw account, en u moet het wachtwoord van uw account veilig bewaren. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging van of ongeoorloofd gebruik van uw account. Tussen u en ons bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u ons een verzoek sturen door dit contactformulier in te vullen. Als de informatie die u ons verstrekt onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als we aannemelijke vermoedens hebben dat dergelijke informatie onnauwkeurig, onvolledig of onwaar is, behouden wij ons het recht voor, onverminderd, uw account op te schorten of te beëindigen en uw gebruik van de site te weigeren, inclusief, maar niet beperkt tot, verkopen die voortvloeien uit de site.

Wij verkopen via deze Site uitsluitend Producten en Diensten aan individuele consumenten voor persoonlijk gebruik. Wij stellen u of iemand die namens u optreedt niet aan als wederverkoper, distributeur of andere agent/vertegenwoordiger van ons. Het aankopen van onze Producten of Diensten voor wederverkoop is dus ten strengste verboden.

Aankoop voor wederverkoop betekent het aanschaffen van een Product of Dienst door iemand die doorverkoopt of van plan is door te verkopen aan anderen (consumenten, bedrijven of een andere derde partij). Als wij vermoeden dat u betrokken bent bij aankoop voor wederverkoop, behouden we ons het recht voor om verkoop aan u te beperken, uw bestellingen te annuleren en/of uw account op te schorten of te sluiten, naast het nemen van juridische stappen.


4. PRIVACY

Wij zullen de accountgegevens en alle aanvullende informatie die we kunnen verzamelen of verkrijgen in verband met uw gebruik van onze site gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.paintyourlife.com/privacy-policy.php (het “privacybeleid”). U stemt ermee in dat we informatie die u ons verstrekt of ter beschikking stelt, mogen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.


5. BRONNEN EN INHOUD VAN DERDE PARTIJEN

Onze site kan u inhoud van derden en andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons ('inhoud van derden') aanbieden, of u anderszins in staat stellen om deze te bekijken, te openen, te linken naar en/of te communiceren met inhoud van derden en andere bronnen. Wij kunnen u ook in staat stellen om te communiceren met de verwante derde partijen. De weergave of mededeling aan u van dergelijke inhoud van derden houdt geen (en mag op geen enkele manier worden opgevat als) sponsoring, bekrachtiging of goedkeuring in door ons van dergelijke inhoud van derden of van een derde partij, noch enige verwantschap tussen ons en dergelijke derde partij. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud van derden, of voor de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, acties, weglatingen of praktijken van derden. U erkent dat wij geen garanties of verklaringen geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid, wettigheid of geschiktheid van inhoud van derden.


6. GEBRUIKERSINZENDINGEN

Onze site staat het uploaden, delen, posten en publiceren van inhoud toe, inclusief video's of afbeeldingen, die door u en andere gebruikers worden geleverd (gezamenlijk "Gebruikersinzendingen"). Uw gebruikersinzendingen kunnen op onze site worden geplaatst, worden gebruikt om commerciële marketingmaterialen te verzenden of anderszins openbaar worden gemaakt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersinzendingen en de gevolgen van het uploaden of publiceren ervan. Het publiceren van uw gebruikersinzendingen is geheel onderhevig aan ons goeddunken, en wij behouden ons het recht voor zonder verdere kennisgeving aan u, om alle gebruikersinzendingen op elk moment en om welke reden dan ook te controleren, censureren, bewerken, wissen en/of verwijderen.

U verklaart en garandeert dat u de benodigde rechten en toestemmingen bezit of hebt om gebruik te maken van en ons te machtigen om gebruik te maken van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in en op uw Gebruikersinzendingen, en om opname en gebruik ervan mogelijk te maken zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle rechten, titels en belangen, zowel buiten- als binnenlandse, in, onder en op alle handelsgeheimen, patenten, auteursrechten, dienst-en handelsmerken, knowhow of vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten, evenals alle morele rechten, rechten op privacy, publiciteit en/of soortgelijke rechten van welke aard dan ook onder de wetten of voorschriften van enige overheids-, regelgevende of gerechtelijke autoriteit, buiten- of binnenlands.

Verder verklaart en garandeert u dat u over alle noodzakelijke instemmingen en toelatingen beschikt van alle personen die worden afgebeeld in uw gebruikersinzendingen, inclusief instemmingen en toelatingen van ouders of voogden van minderjarigen, zoals vereist kan zijn onder de toepasselijke wetgeving.

U behoudt al uw eigendomsrechten in en op uw gebruikersinzendingen.

U stemt ermee in dat u geen gebruikersinzending zult verzenden, weergeven, posten, indienen, publiceren of doorsturen die: (1) auteursrechtelijk is beschermd door handelsgeheimen of anderszins is onderworpen aan eigendomsrechten van derden, inclusief privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten; (2) geweld verheerlijkt, het lijden of de vernedering van anderen viert, inclusief dieren, de dood toont of wrede en ongevoelige activiteiten; (3) naaktheid of seksuele activiteit toont; (4) dieren toont die worden verwond of gejaagd; (5) onwettig, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, obsceen, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, in strijd is met de wet of anderszins oneerlijk is , onnauwkeurig, ongepast, kwaadaardig of frauduleus; (6) een risico vormt voor de veiligheid, gezondheid of eigendom van een persoon, een risico vormt voor de openbare veiligheid, gezondheid of eigendom, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek door wetshandhavers verstoort; (7) een andere persoon imiteert; (8) illegale activiteiten, terrorisme of drugs promoot of daarbij betrokken is (9) oneerlijk of bedrieglijk is volgens de consumentenbeschermingswetten van om het even welk rechtsgebied; (10) in strijd is met exportcontrolewetten, verband houdt met illegaal gokken of illegale wapenhandel; (11) een ongeoorloofde commerciële communicatie vormt; (12) de contactgegevens of enige persoonlijk identificeerbare informatie van een derde partij bevat, tenzij u eerst de uitdrukkelijke toestemming van die derde hebt verkregen om hun contactgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie op te nemen; en/of (13) deze algemene voorwaarden schendt.

Met inachtneming van deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid verleent u ons door het indienen van Gebruikersinzendingen hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, aanmaken van afgeleide werken, weergeven en uitvoeren van de gebruikersinzendingen en afgeleide werken daarvan op onze site en onze accounts in sociale netwerken die verband houden met onze site en de diensten die wij leveren

Naast uw aanvullende relevante toestemming om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken (inclusief foto's van uw schilderij, foto's of video's van u met uw schilderij, unboxing-video's, enz.), machtigt u ons onherroepelijk om uw Gebruikersinzendingen en afgeleide werken daarvan te gebruiken op onze Site, sociale netwerken, in marketingberichten en andere marketingmaterialen, inclusief naast of in verband met onze advertenties en aanbiedingen die we weergeven voor het adverteren van onze producten en diensten op onze Site en andere websites en platforms, inclusief mobiele apps. Wanneer u ons toestemming geeft om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken zoals vermeld in de vorige zin, bevestigt u dat u alle benodigde instemmingen en toelatingen hebt van alle personen die in dergelijke Gebruikersinzendingen zijn afgebeeld, inclusief instemmingen en toelatingen van ouders of voogden van minderjarigen, zoals vereist kan zijn volgens de toepasselijke wetten.

We behouden ons het recht voor om gebruikersinzendingen of andere informatie die we verkrijgen in verband met de site te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken zoals wij dat redelijkerwijs nodig achten om: (1) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures, dagvaardingen of overheidsverzoeken, (2) deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen ervan, (3) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, voorkomen of anderszins aan te pakken, (4) te reageren op uw verzoeken om gebruikersondersteuning, of (5) ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek.


7. AANKOPEN VAN EN BETALINGEN DOOR DE KLANT

Geschatte prijzen van de producten worden weergegeven op de site en kunnen variëren wanneer u een bestelling plaatst, afhankelijk van de beschikbaarheid van een gekozen artiest, de plaats van levering en het aantal figuren in de Producten. Op het moment dat uw bestelling door ons wordt aanvaard zult u verzocht worden om de volledige prijs van de bestelling te bevestigen. De prijs van het product is exclusief versnelde verzending, expressdienst, het inlijsten van het schilderij, fotomontage, video van hoe uw schilderij is gemaakt of andere kosten of aanvullende diensten die we mogelijk bieden.

Om een bestelling te plaatsen dient u een voorschot te storten ten bedrage van 20% van de volledige prijs van de bestelling. We nemen verder contact met u op via het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van een bestelling, om uw goedkeuring te krijgen voor het online proefdrukken van uw schilderij. Na uw goedkeuring wordt u gevraagd de bestelling af te ronden en een laatste betaling uit te voeren, inclusief kosten die kunnen worden berekend bovenop de prijs van de producten, afhankelijk van de verzendmethode en aanvullende diensten die u mogelijk hebt aangevraagd of, naar eigen uw goeddunken, een eventueel extra bedrag dat u een kunstena(a)r(es) als beloning voor zijn/haar werk wilt laten ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om ons een geldig e-mailadres te bezorgen, omdat de mogelijkheid bestaat dat we de bestelling niet kunnen voltooien zonder aanvullende informatie of bevestigingen die u na het plaatsen van de bestelling moet verstrekken.

Het is uw recht om terugbetaling van de 20% vooruitbetaling aan te vragen binnen 60 (zestig) dagen vanaf het moment dat u de bestelling plaatste. Indien u dit niet doet, wordt de 20% die u betaalde bij het plaatsen van de bestelling niet-terugbetaalbaar.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of te annuleren, zonder aansprakelijkheid jegens u, op elk moment en naar ons eigen goeddunken, inclusief en zonder beperking, om redenen die verband houden met of voortkomen uit fouten, algemeen belang en/of de waarden en normenvan het bedrijf

U kunt producten alleen betalen met een debit- of creditcard of met andere betaalmethoden via de externe betalingsdienstverlener die wij voor u beschikbaar stellen via onze site

Betaling voor de producten en alle van toepassing zijnde leveringskosten zijn verschuldigd in US Dollars of een andere valutaoptie die wij uitdrukkelijk op onze site vermelden als aanvaardbaar. Eventuele valutaconversies worden op uw kosten door uw eigen bank uitgevoerd.

Met het plaatsen van uw bestelling, verklaart en garandeert u dat (i) u een individuele consument bent die het Product of de Dienst voor eigen persoonlijk gebruik koopt in overeenstemming met deze Voorwaarden, (ii) alle informatie die u verstrekt heeft bij het plaatsen van uw bestelling nauwkeurig en volledig is, (iii) u zich niet voordoet als iemand anders.

Zonder het beperken van enig ander recht of rechtsmiddel dat wij kunnen hebben onder deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving, kunnen wij alle of een deel van (door ons geaccepteerde) bestellingen annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten als we naar eigen goeddunken reden hebben om aan te nemen dat dergelijke bestellingen in strijd met deze Voorwaarden zijn, een risico of last voor de Site of andere gebruikers kunnen vormen of de goede werking van de Site kunnen beschadigen of benadelen.

Raadpleeg voor meer informatie ons aankoopbeleid hieronder, dat door verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen.


8. GEDRAG VAN DE KLANT; EIGENDOM

De (1) inhoud op onze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, documenten, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, technologie, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, interactieve functies en diensten en alle output daarvan (of gezamenlijk: de "materialen"), (2) gebruikersinzendingen (of samen met de materialen, de "inhoud"), en (3) de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "merken"), zijn ons eigendom en/of het exclusieve eigendom van onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Alle andere merken en namen (inclusief productnamen van derden) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U mag geen gebruik maken van de benamingen PaintYourLife, Paint Your Life, paintyourlife.com, van het Paint Your Life-logo of andere afbeeldingen, van servicevoorwaarden of van namen die onze merken zijn of de merken van onze gelieerde ondernemingen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

U erkent dat alle materialen en merken auteursrechtelijk beschermd zijn onder de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse auteursrechtwetten, en dat wij alle intellectuele eigendomsrechten bezitten op de selectie, coördinatie, rangschikking en verbetering van dergelijke inhoud. Behalve zoals vereist voor gebruik en toegang tot de site zoals hieronder is toegestaan, mag u op geen enkele manier inhoud gebruiken, wijzigen, kopiëren, nabootsen, uploaden, posten, reproduceren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf (behalve voor uw gebruikersinzendingen).

Het is onder deze algemene voorwaarden verboden om deel te nemen aan activiteiten die het gebruik van onze site door andere gebruikers beperken of belemmeren. Het is u niet toegestaan om: (1) enig deel van onze site of diensten te kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; (2) inhoud te gebruiken, wijzigen, ervan afgeleide werken te maken, over te dragen (door verkoop, wederverkoop, licentie, sublicentie, download of anderszins), te reproduceren, distribueren, weer te geven of openbaar te maken; (3) servers of netwerken te verstoren die met onze site zijn verbonden; (4) een geautomatiseerd systeem te gebruiken of starten (inclusief maar niet beperkt tot "robots", "spinnen" of anderszins) om toegang te krijgen tot onze site; (5) alle inhoud op onze site te ontleden of de broncode ervan te kopiëren om het uiterlijk van onze site na te bootsen; (6) functies met betrekking tot de beveiliging van onze site of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen op het gebruik van onze site afdwingen, niet omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, en/of (7) gebruik van of toegang tot de site en diensten of enige inhoud die daarmee verband houdt te verkopen, licentiëren of exploiteren voor commerciële of niet-privédoeleinden.


9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST OF REPUTATIE, VOORTVLOEIEND UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN, OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN VAN ONZE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE OF VERLIEZEN. DE BOVENGENOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS EVENEENS VAN TOEPASSING OP ONZE LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS MET BETREKKING TOT HUN GELICENTIEERDE ARTIKELEN EN GELEVERDE DIENSTEN, DIE ZIJN OPGENOMEN IN ONZE SITE.

NIETTEGENSTAANDE DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE VERGOEDINGEN DIE U AAN ONS HEEFT BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE ACTIE ZICH VOORDEED.

DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS IN DIT HOOFDSTUK 9 ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADECLAIMS, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP EEN CONTRACT, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINSE.


10. ANDERE RECHTEN

WIJ kunnen uw account en uw toegang tot onze site of een deel ervan beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, naar aanleiding van elk gedrag waarvan we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat het in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen of die van een andere gebruiker of een derde partij.


11. BEËINDIGING VAN DE VOORWAARDEN

Indien u niet langer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u uw gebruik van en bezoeken aan onze site stopzetten en ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (1) elke beëindiging van uw toegang tot de site kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving; en (2) we uw account en alle daarmee verband houdende informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of onze site blokkeren.
Verder stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot onze site.


12. AFWIJZINGEN VAN GARANTIE

Dit hoofdstuk is van toepassing ongeacht of de diensten die op onze site worden geleverd tegen betaling zijn. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaat, dus in die mate zijn bepaalde uitsluitingen die hierin worden uiteengezet mogelijk niet van toepassing.

ONZE SITE, SERVICES EN ALLE INHOUD OF GEGEVENS DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET OF UIT EEN HANDELSPRAKTIJK OF HANDELSGEBRUIK. HIERIN WORDEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE BRUIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, VOLLEDIGHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, BRUIKBAARHEID OF EFFECTIVITEIT VAN DIENSTEN OF INHOUD, GEGEVENS, RESULTATEN OF ANDERE INFORMATIE DIE WERD VERKREGEN OF GEGENEREERD IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN OF DAT VAN ELKE ANDERE GEBRUIKER. WIJ GARANDEREN NIET DAT ONZE SITE VRIJ IS VAN BUGS, INBREUKEN OP DE BEVEILIGING OF AANVALLEN DOOR VIRUSSEN. HET IS MOGELIJK DAT ONZE SITE AF EN TOE NIET BESCHIKBAAR IS OMWILLE VAN ROUTINEONDERHOUD, UPGRADES OF ANDERE REDENEN. U STEMT ERMEE IN DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR EVENTUELE GEVOLGEN VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TECHNISCHE PROBLEMEN MET HET INTERNET, TRAGE VERBINDINGEN, VERKEERSOPSTOPPINGEN OF OVERBELASTING VAN ONZE OF ANDERE SERVERS. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF GARANDEREN GEEN ENKELE INHOUD, PRODUCT OF SERVICE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ OP ONZE SITE WORDT WEERGEGEVEN OF GEADVERTEERD.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF GARANDEREN GEEN ENKELE INHOUD DIE WORDT WEERGEGEVEN IN EEN GEBRUIKERSINZENDING, EN DOEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INHOUD, EN WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID ERVOOR AF.

DE SITE KAN EEN CHATBOT-FUNCTIE BEVATTEN DIE BEDOELD IS OM ALGEMENE VEELGESTELDE VRAGEN EN GEGEVENS MET BETREKKING TOT BESTELLINGEN AAN TE BIEDEN OP EEN COMMUNICATIEVE MANIER DIE OP CHATTEN LIJKT, EVENALS EEN INTERACTIEVE “VOICE-RESPONSE”-FUNCTIE WAARMEE BELLERS TOEGANG HEBBEN TOT INFORMATIE VIA EEN “VOICE-RESPONSE”-SYSTEEM ZONDER MET EEN AGENT TE HOEVEN PRATEN. ER WORDT OVEREENGEKOMEN EN ERKEND DAT ALLE COMMUNICATIE OF INFORMATIE DIE VIA DERGELIJKE FUNCTIES WORDT VERSTREKT, ALLEEN WORDT VERSTREKT ALS ALGEMENE HULP EN DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORAFGAAN AAN EN VAN TOEPASSING ZIJN OP EVENTUELE TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT VIA EEN DERGELIJKE CHATBOT OF INTERACTIEVE "VOICE RESPONSE"-FUNCTIE.


13. TOEPASSELIJK RECHT

We verklaren niet dat de inhoud op onze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Personen die ervoor kiezen om onze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving. U mag de inhoud niet gebruiken of uitvoeren in strijd met de Amerikaanse wetten en regelgeving inzake export. Vorderingen met betrekking tot onze site, de diensten die via onze site worden geleverd, of de inhoud (of een vordering) worden beheerst door de interne wetten van de staat New York; zonder verwijzing naar enige keuze van wettelijke bepalingen. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in de staat New York. U stemt ermee in dat een definitieve uitspraak in een dergelijke actie of procedure afdoende zal zijn en in andere rechtsgebieden kan worden afgedwongen door middel van een rechtszaak of op enige andere manier die door de wet wordt bepaald.


14. VERGOEDING

U stemt ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, aanverwante bedrijven en onze en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (1) uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van onze site; (2) uw gebruikersinzendingen; of (3) uw schending van deze voorwaarden.


15. INGEDIENDE FEEDBACK

Het doet ons veel plezier om van onze klanten te horen en wij ontvangen graag uw opmerkingen met betrekking tot onze producten, inclusief onze site. We verzoeken u vriendelijk om specifiek te zijn wanneer u ons opmerkingen stuurt in verband met onze diensten en producten. Als u ons opmerkingen, suggesties, ideeën, materialen, notities, tekeningen, concepten of andere informatie stuurt (waarnaar we gezamenlijk verwijzen als feedback), wordt de feedback geacht ons exclusieve eigendom te zijn en te blijven. Niets van de feedback is onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting van onze kant, en we zijn niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik of de openbaarmaking van feedback. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat wij exclusief eigenaar zijn van alle nu bekende of hierna bestaande rechten op feedback van elke soort en aard, en u deze aan ons toewijst zonder compensatie of verdere verplichting, en we hebben recht op onbeperkt gebruik van de feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de aanbieder van de feedback, inclusief het recht om de feedback op de site of elders te publiceren en de feedback, inclusief eventuele suggesties, ideeën, etc. hierin te gebruiken.

Als u vragen heeft over onze algemene gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op door dit contactformulier in te vullen, of per e-mail:

PAINT YOUR LIFE LLC
30 N Gould St Ste 20407,
Sheridan, WY 82801
United StatesAANKOOPBELEID

1. COUPONS EN KORTINGEN

Wij streven ernaar onze Producten zo betaalbaar mogelijk te houden en verdelen vaak winkeltegoeden of couponcodes (gezamenlijk "coupons") via verschillende kanalen als onderdeel van een speciale aanbieding, promotie of als onderdeel van een terugbetaling of andere betaling van ons. Tenzij anders vermeld, kunt u slechts één coupon per speciale aanbieding of promotie ontvangen, en het is niet toegestaan om coupons te combineren of met terugwerkende kracht aan uw bestelling toe te voegen. Coupons zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Coupons kunnen slechts één keer worden gebruikt tot het maximale aangegeven kortingsbedrag.

Coupons kunnen onderhevig zijn aan aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot aanbiedingen of promoties, zoals het taggen en plaatsen van foto's of video's met uw schilderij op sociale netwerken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde coupons.

Afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de desbetreffende speciale aanbieding of promotie, moet u mogelijk coupons vóór een bepaalde datum inwisselen. Tenzij anders aangegeven, is een coupon geldig tot 180 dagen vanaf de toegekende datum. Als u uw coupon niet vóór de opgegeven datum inwisselt, kan deze verlopen.

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "promoties") die via de Site beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de regels van dergelijke promoties, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van dergelijke promoties en om dergelijke promoties op elk moment te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels van een promotie in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan zijn de regels van de promotie van toepassing.

Elk misbruik van coupons of schending van aanvullende aanbiedingen of promotiespecifieke voorwaarden, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, kan leiden tot de intrekking van de coupons en tot uw onvermogen om deel te nemen aan toekomstige promoties of om de site te gebruiken.


2. CADEAUBONNEN

Door een Paint Your Life-cadeaubon ("cadeaubon") te kopen, in te wisselen of te aanvaarden, gaat u akkoord met dit aankoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden gekocht in landen die in aanmerking komen en mogen alleen worden gebruikt om producten en andere diensten te kopen op www.paintyourlife.com. Cadeaubonnen kunnen slechts één keer worden ingewisseld en de eventueel overgebleven waarde van deze cadeaubonnen wordt geannuleerd en blijft niet beschikbaar voor toekomstig gebruik. Als een aankoop het saldo van uw cadeaubon overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere betaalmethode die beschikbaar is op onze site.

Cadeaubonnen die zijn uitgegeven in Amerikaanse dollars (USD) moeten worden gekocht met een credit- of debitcard met een geldig Amerikaans factuuradres. Cadeaubonnen die zijn uitgegeven in Canadese Dollars (CAD) moeten worden gekocht met een credit- of debitcard met een geldig Canadees factuuradres.
Cadeaubonnen die zijn uitgegeven in USD of CAD hebben geen vervaldatum en kunnen worden toegepast ondanks een vermelde vervaldatum.

Cadeaubonnen die zijn uitgegeven in Australische dollars (AUD), Britse ponden (GBP) of euro's (EUR) kunnen worden gekocht met een credit- of debitcard met een geldig factuuradres in het respectievelijke in aanmerking komende land. Cadeaubonnen die zijn uitgegeven in GBP, AUD en EUR vervallen na 36 maanden vanaf de datum waarop de cadeaubon werd aangekocht. De vervaldatum van elke cadeaubon staat vermeld in de e-mail die naar de ontvanger wordt gestuurd. Na de vervaldatum kan de ontvanger de cadeaubon niet meer inwisselen.

Cadeaubonnen kunnen niet worden doorverkocht, gebruikt voor betaling buiten www.paintyourlife.com, gebruikt voor ongeoorloofde reclame, marketing, promotionele of commerciële doeleinden, ingewisseld voor meer dan de nominale waarde, overgedragen voor waarde, of ingewisseld voor contant geld of geretourneerd voor contant geld (behalve voor zover wettelijk vereist). Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met coupons of andere kortingscodes.

Het risico op verlies en het eigendom van cadeaubonnen gaan over op de koper of aangewezen ontvanger bij de elektronische verzending van de cadeaubon. Wij zijn niet verantwoordelijk als een cadeaubon wordt verloren, gestolen of gebruikt zonder uw toestemming.


3. PRODUCTIE EN VERWERKING VAN BESTELLINGEN

Een gebrek aan informatie bij bestellingen kan leiden tot vertragingen bij het verwerken van dergelijke bestellingen. Er kunnen gevallen zijn waarin we contact met u moeten opnemen om uw bevestiging te verkrijgen, inclusief goedkeuring van het relevante schilderij, of aanvullende informatie, en dergelijke vragen kunnen ook de verwerking van de bestelling vertragen. Wij zullen in elk geval redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van mogelijke vertragingen.

Als onderdeel van de aankoop heeft u het recht om een specifieke kunstenaar te kiezen voor toewijzing aan uw bestelling. De toewijzing van de kunstenaar is afhankelijk van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best zullen doen om uw bestelling toe te wijzen aan de door u gekozen kunstenaar, zullen we een andere kunstenaar met overeenkomstige vaardigheden en stijl toewijzen als die specifieke kunstenaar niet beschikbaar is. Neem contact met ons op als u die specifieke kunstenaar ongeacht de beschikbaarheid wilt hebben.


4. VERZENDING EN LEVERING

Bestellingen worden binnen een redelijke termijn vanaf de voltooiing van de productie en de kwaliteitscontroles afgeleverd op het adres dat op uw bestelling staat.

Bestellingen worden doorgaans verzonden binnen 12 dagen vanaf de datum van bevestiging van de volledige betaling; er kunnen echter vertragingen optreden als gevolg van externe factoren. Het leveringstijdstip kan variëren afhankelijk van de bestemming. Houd er rekening mee dat aanvullende plaatselijke belastingen kunnen worden toegepast op zendingen naar bestemmingen buiten de Verenigde Staten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de verzending als gevolg van fouten van de vervoerder, en daarom zullen deze vertragingen niet leiden tot terugbetaling van de verzendkosten, maar we zullen redelijke inspanningen leveren om u met dergelijke vertragingen tijdig te helpen.

Let op: alle internationale zendingen kunnen onderhevig zijn aan douaneregelgeving. Eventuele kosten in verband hiermee zijn voor uw rekening. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten.

Wanneer u uw bestelling plaatst of de online proefdruk van uw schilderij goedkeurt, wordt u gevraagd om service-, verzend- en bezorgopties te kiezen. Standaardservice met standaard verzending kan tot ongeveer 35 dagen duren vanaf de datum van verzending. Als u uw product sneller nodig heeft, kunt u tegen een toeslag upgraden naar de expressdienst, expressverzending of beide. Uw verzendmethode upgraden betekent niet dat uw zending de volgende dag wordt geleverd.

Wij geven u de geschatte levertijd door wanneer u een bestelling plaatst en kunnen deze verder aanpassen nadat u de online proefdruk van uw schilderij hebt goedgekeurd. Levertijden zijn slechts gebaseerd op een schatting en houden geen rekening met de productie- en verificatiefasen.

Het is belangrijk dat u uw adres juist invult. Als de zending is geadresseerd aan een commerciële entiteit (bijvoorbeeld een kantoor of een hotel), zorg er dan voor dat u aangeeft dat uw bestelling moet worden afgeleverd bij de commerciële entiteit die zich op een dergelijk adres bevindt. Het niet invoeren van een deel van uw adres zal vertragingen in de verzending veroorzaken en de kosten van de gekochte producten verhogen. Wij zullen geen producten terugbetalen of omruilen die naar een onjuist adres zijn verzonden als gevolg van ontbrekende gegevens.

Het is eveneens uw verantwoordelijkheid om regelingen te treffen (zoals een buurman op de hoogte stellen) om de levering op de geschatte levertijd, of een redelijke termijn daarna, te aanvaarden en de producten zullen uw verantwoordelijkheid zijn vanaf het moment van levering (of aangeboden levering). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door inklaring, noch voor eventuele invoerrechten of vergoedingen die moeten worden betaald bij de export of import van producten, die uw verantwoordelijkheid zijn.

Verzendingsclaims moeten worden ingediend binnen 30 dagen vanaf de verzenddatum.


5. RETOUR- EN OMRUILBELEID

Wij doen er alles aan om het omruilen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat u van uw producten zult genieten. Als u echter niet helemaal tevreden bent met uw kunstwerk, hebt u binnen de eerste 30 dagen na levering recht op een eenmalige terugbetaling, winkeltegoed (exclusief de verzendkosten van en naar uw afleveradres) of productruil voor een product van gelijke of lagere waarde*. Zonder vragen en gedoe. Het schilderij wordt in de originele verpakking aan ons geretourneerd. Als u een terugbetaling wilt ontvangen voor aanvullende diensten die u gekocht heeft (bijvoorbeeld voor een video van hoe uw schilderij gemaakt is), dient u mogelijk ook uw Schilderij aan ons te retourneren voor een volledige terugbetaling van uw schilderij en dergelijke aanvullende diensten. Neem contact met ons op via het contactformulier voor aanvullende instructies over hoe u uw product kunt retourneren.

Als uw schilderij beschadigd aankomt, neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen. Ofwel herstellen wij de schade, of indien dit niet mogelijk is, maken wij kosteloos een nieuw kunstwerk voor u.

Als de door u bestelde lijst met uw kunstwerk beschadigd aankomt, zullen we de kostprijs van de lijst onmiddellijk terugbetalen of de lijst vervangen door een nieuwe.

Mocht het schilderij zoek raken door de expediteur, dan sturen wij u geheel kosteloos een nieuw kunstwerk toe.

Terugbetalingen worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om het product te bestellen (credit- of debitcard, PayPal, enz.), binnen maximaal 30 dagen vanaf het moment waarop we het artikel hebben ontvangen (met betrekking tot annuleringen, 30 dagen vanaf het moment waarop het annuleringsverzoek is ingediend) en we u hebben geïnformeerd over uw recht op een dergelijke terugbetaling. Houd er rekening mee dat het verwerken van sommige terugbetalingen meer dan 30 dagen kan duren vanaf de aankoopdatum.


Belangrijke opmerkingen:
*Alle winkeltegoeden en omruilingen zijn niet-terugbetaalbaar.
*Terugbetalingen worden enkel verwerkt tot 90 dagen vanaf de leveringsdatum.
*Een winkeltegoed is geldig tot 180 dagen vanaf de verleende datum. De geldigheid van een winkeltegoed kan niet worden verlengd.
*Een winkeltegoed mag niet worden gebruikt in combinatie met bepaalde coupons.